Pracownia Matematyczna

mgr Dorota Kraska

Dyżur: 
poniedziałek 13.30- 16.30
czwartek 13.30 – 16.30
    Adres e-mail: d.kraska@crezgierz.edu.pl  

•  Mocne i słabe strony szkoły w kontekście analizy diagnoz prowadzonych przez szkołę –  4 godz. – miejsce realizacji – Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz zespoły przedmiotowe Treści: analiza ilościowa, jakościowa i kontekstowa, * rodzaje diagnoz i narzędzia do badania ich wyników, * wnioski i rekomendacje do dalszej pracy    –

•  Różni uczniowie, różne style nauczania – jak to pogodzić w klasie szkolnej? – indywidualizacja nauczania –  4 godz. – miejsce realizacji – Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół  Treści: zasada indywidualizacji nauczania, * formy i metody pracy z uczniem zdolnym oraz z trudnościami w uczeniu się, * diagnoza uczniów i ich stylów uczenia się, * diagnoza stylów nauczania nauczycieli, * organizacja procesu nauczania uwzględniająca wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów    –

•  Kształtowanie umiejętności kluczowych w procesie nauczania i uczenia się –  4 godz. – miejsce realizacji – Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli Treści: umiejętności kluczowe, * umiejętności kluczowe w polskim i europejskim prawie oświatowym, * rola umiejętności kluczowych w uczeniu się przez całe życie, * organizowanie procesu nauczania i uczenia się wspomagających rozwój umiejętności kluczowych   

•  Monitorowanie Podstawy programowej –  4 godz. – miejsce realizacji – Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz zespoły przedmiotowe Treści: monitorowanie Podstawy programowej w prawie oświatowym, * zadania dyrektora w procesie monitorowania Podstawy programowej, * zadania nauczyciela w procesie monitorowania Podstawy programowej, * narzędzia monitorowania Podstawy programowej   

•  Metoda projektów – wyzwanie dzisiejszej szkoły i przedszkola –  4 godz. – miejsce realizacji – Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli Treści: projekt edukacyjny i Webquest jako metoda nauczania, * metody pracy kształtujące umiejętność pracy w zespole, * tworzenie efektywnych grup uczniów podczas pracy metodą projektu, * ocenianie uczniów podczas pracy metodą projektu   

 •  Innowacje pedagogiczne –  4 godz. – miejsce realizacji – Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli Treści: innowacje pedagogiczne, * tworzenie program innowacji pedagogicznej, * katalog pomysłów na własną innowację    –

•  Badania własne w szkole – refleksja nad własną pracą a nie papierologia!  –  4 godz. – miejsce realizacji – Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkola Treści:  różnica między funkcją ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, * dobór obszarów do badania w ewaluacji wewnętrznej, * narzędzia badawcze ewaluacji wewnętrznej, * narzędzia badawcze wspomagające autorefleksję nauczycieli  

•  Rola nauczyciela we współczesnej szkole –  4 godz. – miejsce realizacji – Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli Treści: nauczyciel i dyrektor w roli mentora, coacha, tutora i przywódcy, * metody pracy wspierające pełnienie różnorakich ról przez nauczycieli   

•  Komunikacja interpersonalna w kontaktach z rodzicami –  4 godz. – miejsce realizacji – Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli Treści:  elementy komunikacji interpersonalnej, * bariery komunikacyjne w kontaktach z rodzicami, * przykłady rozwiązań problemów komunikacyjnych w kontaktach z rodzicami  
•  Modyfikacja programów nauczania, innowacje pedagogiczne –  4 godz. – miejsce realizacji – Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli Treści:  program nauczania i innowacja w prawie oświatowym, * możliwości pozyskania programów nauczania, * zakres modyfikacji programów nauczania, * dokumentowanie modyfikowania programów nauczania oraz innowacji pedagogicznych   

•  Tablica interaktywna w pracy nauczyciela –  4 godz. – miejsce realizacji – Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli Treści:  obsługa tablicy interaktywnej, * wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy z dostępnymi programami edukacyjnymi i internetem, * tworzenie ćwiczeń z użyciem narzędzi tablicy interaktywnej, * sytuacje dydaktyczne, podczas których warto stosować tablicę interaktywną    
•  Wartości w życiu człowieka i szkoły / placówki –  4 godz. – miejsce realizacji – Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli Treści:  wartości i postawy w życiu jednostki, zespołu, organizacji, * wartości i postawy w prawie oświatowym, * rozumienie wartości i postaw a działania podejmowane w szkole / placówce    

Font Resize
Skip to content