Numer konta:

 Bank Pekao SA I O. w Zgierzu
 62 1240 3057 1111 0000 3438 7412

Wspomaganie szkół i placówek

I. Wspomaganie wynikające z § 18 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli dotyczy obszarów:
1) wynikających z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
2) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;
3) realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;
4) diagnozowania potrzeb uczniów oraz dostosowywania procesu kształcenia i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb;
5) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli;
6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
7) doskonalenia zawodowego:
dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko;
dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą;
nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową;
nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu w zakresie:opieki nad nauczycielami stażystami oraz
opracowywania przez nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna stażu projektu oceny pracy nauczyciela stażysty za okres stażu.


II. Wspomaganie wynikające z potrzeb wskazanych przez szkołę lub placówkę obejmuje:
1) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
2) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
3) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
4) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.


III. Zasady wspomagania:
1) wspomaganie obejmuje szkołę jako całość;
2) wspomaganie jest procesem, a nie jednostkowym działaniem;
3) szkoła/placówka współuczestniczy w tworzeniu planów działania i wdrażaniu proponowanych rozwiązań.

Warto uczyć się przez całe życie (film)

Skip to content